Algemene Voorwaarden

Crowdfunding Masters verder Heijnen Crowdfunding Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60038209. Het bezoekadres is Oudebrugsteeg 9 1012 JN Amsterdam.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Opdrachtnemer: Heijnen Crowdfunding Advies, die de Overeenkomst sluit en deze Algemene Voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
4. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Aanvang van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaat uit deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie, die Opdrachtgever op dat moment heeft verstrekt aan Opdrachtnemer, en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging ondertekend aan Opdracht- nemer retour heeft gestuurd. De Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. De Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van haar capaciteiten, vaardigheden en deskundigheid om de opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht, vermogen en eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
6. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Opdrachtnemer, welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien door de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. De door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de Opdrachtnemer verricht. De Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de uit te voeren werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming van de overeengekomen termijn van levering.
10. Partijen achten het van groot belang dat hun onderlinge rechtsverhouding niet wordt aangemerkt als dienstbetrekking.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na de laatste factuur hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover schriftelijk inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Opdrachtnemer daarbij schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 4 zal de Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve binnen tien werkdagen (twee werkweken) schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief (of 1/8e van het overeengekomen dagtarief) en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend dag- of uurtarief is overeengekomen.
3. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks door de Opdrachtnemer schriftelijk in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever (deelfacturen).
5. De Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
6. Bovendien mag de Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk in kennis stellen. De Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7. De Opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde tarieven jaarlijks, met ingang van 1 januari, te wijzigen.
8. De vergoeding voor de Opdrachtnemer wordt berekend door het overeengekomen uurtarief (of 1/8e van het overeengekomen dagtarief) te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de Opdrachtnemer is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht.
9. Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de Opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (08.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. Tarieven worden onderling bepaald.
10. Een gedetailleerde urenadministratie is te allen tijde opvraagbaar.

Artikel 10. Onkosten
1. Onkosten zijn verondersteld opgenomen te zijn in de offerte.

Artikel 11. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum, tenzij dit anders is overeengekomen. De aangehouden valuta zijn euros.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een boeterente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatelenstelling, overlijden of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. De Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. De Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
6. De Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12. Belasting en sociale premies
1. Partijen stellen zich op het standpunt, dat Opdrachtgever krachtens deze Overeenkomst niet gehouden is tot enigerlei inhouding of afdracht van loonbelasting en/of omzetbelasting en/of premies. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor iedere vordering van de Belastingdienst en/of de Uitvoeringsinstelling, waar het de betaling betreft van loonbelasting en/of omzetbelasting, premie volksverzekeringen, premie sociale verzekeringen (zowel werkgeversdeel, als werknemersdeel), alsmede de eventueel door de Belastingdienst en/of Uitvoeringsinstelling opgelegde boeten en/of administratieve verhogingen en/of heffingsrente en/of invorderingsrente.

Artikel 13. Gezagsverhouding
1. De Opdrachtnemer voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

Artikel 14. Incassokosten
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend Overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000,– 15% over het meerdere tot € 6.000,– 10% over het meerdere tot € 15.000,– 8% over het meerdere tot € 60.000,– 5% over het meerdere vanaf € 60.000,– 3%
6. Indien de Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.
8. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
9. Indien de Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die de Opdrachtnemer in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Belangenverstrengeling
1. De Opdrachtnemer zal niet twee of meer klanten bedienen waarvan hij denkt dat beiden in concurrentie met elkaar zijn op gebieden van vitaal belang zonder eerst elke klant te informeren.

Artikel 16. Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. De schriftelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 21.

Artikel 17. Opzegging
1. Partijen hebben na aanvang van de werkzaamheden het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
2. Voor tussentijdse beëindiging is een opzegtermijn van één maand vereist.
3. Partijen zullen slechts dan van deze bevoegdheid gebruik maken, indien zich feiten of omstandigheden voordoen, waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet voortgezet kan worden.
4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op doorbetaling van het honorarium gedurende de opzegtermijn. De vaststelling van dit bedrag vindt plaats op basis van wat redelijkerwijs aan honorarium gedeclareerd zou kunnen zijn, indien opzegging niet had plaatsgevonden. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
1. De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: § de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; § na het sluiten van de Overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; § de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. De Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
1. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.000,– (Zegge: 1.000 EURO) per opdracht/project.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; § redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De Opdrachtnemer is tevens nimmer aansprakelijk voor de voor de Opdrachtgever ontstane indirecte of directe schade, door opvolging c.q. uitvoering van adviezen van de Opdrachtnemer.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.
7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
8. Schadeclaims dienen binnen tien werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij de Opdrachtnemer te zijn gemeld, op straffe van verval van de aansprakelijkheid.

Artikel 20. Vrijwaringen
1. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 22. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer en ziekte van de Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar en/of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. De Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26. Internetgebruik
1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 27. Vervaltermijn
1. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

Artikel 28. Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden in PDF om te printen.